top of page

Caloric test

בדיקה זו היא המשך לבדיקת ה VNG. גם פה עושים ניטור לתנועות העיניים, אך ההבדל הוא שכאן לא עושים גירוי למערכת השליטה בתנועות העיניים, אלא לאיבר שיווי המשקל (הוסטיבולרי) הנמצא באוזן הפנימית. על ידי הזרקת מים חמים וקרים לתוך האוזן באופן מבוקר, גירוי זה לאוזן הפנימית גורם לתנועת עיניים אופיינית, כך שניתוח תנועות אלה מאפשר לאבחן אם יש פגיעה באיבר שיווי המשקל באוזן אחת, או לפעמים בשתי האוזניים.

Subjective Visual Vertical (SVV)

בדיקה מעריכה איך הנבדק תופס את המרחב האנכי והאופקי. הנבדק שם על העיניים משקפי D3 משוכללות, שבעזרתן הוא נחשף לקו ישר המוטה בצורה מסוימת, ואז צריך ליישר את הקו הזה למה שהנבדק תופס כאנכי או אופקי בהתאם. בדיקה זו מעריכה היטב לא רק את תפקוד איבר שיווי המשקל באוזן הפנימית, אלא גם את התפקוד של אזורים שונים במוח האחראים על תפיסה מרחבית זו.

  Videonystagmugraphy  (VNG  / ENG)

בדיקה זו מתבצעת דרך ניטור ממוחשב לתנועות העיניים של הנבדק ע"י משקפי אינפרא-אדום בזמן ביצוע משימות שונות עם העיניים. משימות אלה מהוות גירוי למערכת השליטה בתנועות העיניים במוח, לכן פענוח תוצאות אלה יאפשר את ההערכה אם הסחרחורת נובעת מאזורים אלה.  

Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials (cVEMPs)

בדיקה זו בודקת את החלק באיבר שיווי המשקל האחראי על תחושת הגרויטציה והתנועה הקווית שאנחנו עושים למעלה ולמטה, למשל בזמן הליכה, ריצה או קפיצה כשהראש עולה למעלה ולמטה עם כל צעד, וגם בתנועות פסיביות למשל בזמן שימוש במעלית. הבדיקה מתבצעת דרך השמעת קול באחת האוזניים, הקול בתורו מגרה את החלק הזה בתוך המערכת הוסטיבולרית, ואז מתאפשר רישום התגובה של החלק הזה בעזרת אלקטרודות משרירי הצוואר.

ABR / BERA

לבדיקת  הברה BERA יש שני יישומים עיקריים, הראשון הוא הערכת סף שמיעה בילדים ומבוגרים בצורה אובייקטיבית, דבר שהוא חשוב ביותר כשמדובר לדוגמה בתינוקות עם חשד לפגיעת שמיעה. על בסיס בדיקה זו אפשר להתאים מכשיר שמיעה שיעזור להתפתחות תקשורתית תקינה. היישום השני הוא הערכת תפקוד נוירולוגי שמיעתי, לרוב בגלל חשד לגידולים שפירים שלוחצים על עצב השמע.   

 /

 בדיקות מעבדה

Video Head Impulse test (vHIT)

בדיקה זו מתבצעת דרך ניטור ממוחשב לתנועות העיניים. כאן הנבדק צריך להתמקד בנקודה הנמצאת על הקיר, בזמן והבודק מסובב את ראשו של הנבדק בצורה מהירה ימינה, שמאלה, למעלה או למטה. בדיקה זו מעריכה את תפקודן של התעלות של המערכת הוסטיבולרית, שהן החלקים האחראיים לתחושת התנועות הסיבוביות שאנחנו עושים עם הראש.

Ocular Vestibular Evoked Myogenic Potentials (oVEMPs)

בדיקה זו בודקת את החלק באיבר שיווי המשקל האחראי על תחושת הגרויטציה והתנועה הקווית שאנחנו עושים לצדדים, קדימה ואחורה, כמו למשל בזמן הליכה או ישיבה במכונית. הבדיקה מתבצעת דרך השמעת קול באחת האוזניים, ורישום התגובה של החלק הזה באיבר שיווי המשקל מתבצע  בעזרת אלקטרודות מהשריר הקטן הנמצא מתחת לעין.

Dynamic Visual Acuity (DVA)

אז כולנו היינו אצל אופטומטריסט ועשינו את בדיקת חדות הראייה. בדיקה זו היא אותה בדיקה שכולנו מכירים, אך ההבדל היחיד והחשוב ביותר הוא שכאן היא מתבצעת תוך כדי תנועות ראש מהירות ימינה ושמאלה. בדיקה זו מתבצעת לא רק בהערכה הראשונה לחולה המסוחרר, אלא גם בתקופת השיקום, כי הרגישות של בדיקה זו לשינויים במערכת שיווי המשקל היא גבוהה, לכן היא משמשת כלי ניטור חשוב לתפקוד.

My Approach
bottom of page